Di tích nhà tù Phú Quốc
Trãi qua các giai đoạn hiện nay nhà tù phú quốc được xem là 1 di tích.